INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W BUMET JANUSZKA, NOCOŃ SPÓŁA JAWNA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


W oparciu o art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:


1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest BUMET JANUSZKA, NOCOŃ SPÓŁKA JAWNA. z siedzibą w Kłobucku, Regon 150142790, NIP 5741030787.  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: biuro@bumet.net


2. Organ nadzorczy

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2). Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celach realizacji zamówień, świadczenia usług i sprzedaży, udzielania odpowiedzi na zgłoszenia  na podst. Art. 6 ust 1 lit.b RODO. Dodatkowo przepisy wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych na podst. Art. 6 ust 1 lit.c RODO.
Marketingu produktów i usług własnych, który to cel jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podst. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przechowywane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
Windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, które to działania są prawnie uzasadnionym interesem – na podst. Art. 6 ust.1 lit f RODO. Dane osobowe będą przechowywane na okres realizacji tego celu.


4. Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane, które podali Państwo w zamówieniach oraz e-mailach, czyli dane przekazywane w sposób jawny tj. imię, nazwisko, adres email, telefon, adres siedziby, nr NIP.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia realizację zamówień i świadczenia usług.


5. Komu możemy przekazać Państwa dane

Państwa dane osobowe  nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego, np. Bankom, Urzędom Skarbowym.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług nazwa.pl.


6. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie utrzymywania relacji biznesowych, chyba że wcześniej wniosą Państwo żądanie niezwłocznego ich usunięcia z naszych baz, nie krócej niż wynika to ze stosownych przepisów prawa.


7.  Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@bumet.net


8.  Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do:

  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami prawa.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.